Výročí posvěcení oltáře ve Slavkově

V neděli 16. října 2016 si připomeneme 30. výročí posvěcení oltáře ve farním kostele ve Slavkově. Slavnost 16. října bude mít ráz duchovní obnovy farnosti, kterou povede náš bývalý kaplan o. Pavel Habrovec a bude spojená s italskou světicí Marií Goretti. Program: 8.30 nedělní mše svatá s modlitbou za mladé lidi, 14.30 promluva pro celou farnost na téma Božího milosrdenství.

Svěcení oltáře se konalo v neděli 12. října 1986 večer v 18.00 hodin. Tehdy nebyl v Brně žádný biskup (komunistický režim nepovolil celých 18 let jmenovat biskupa), slavnost se konala za účasti představitele diecéze, kapitulního vikáře Mons. Ludvíka Horkého. Tehdejším farářem byl P. Stanislav Forst, který nechal nejdříve vydláždit celý oltářní prostor mramorovou šachovnicí a vyrobit oltář, ambon (čtecí pult) a sedadla kněží z vračanského vápence. Dřívější oltářní mřížka byla odstraněna a prostor byl zvýšen na tři schody. Návrh oltáře zpracoval brněnský výtvarník Milivoj Husák, který se do Slavkova nedávno vrátil a dokončil návrhy nynějších sedadel přisluhujících, laviček a zpovědnic.

P. Stanislav Forst vítá Mons. Ludvíka Horkého

Jak takové svěcení oltáře probíhalo? Požehnanou vodou byli na znamení pokání a na připomínku křtu pokropeni lidé, kteří tvoří duchovní chrám. Potom byl pokropen také nový oltář. Následovaly společné prosby k Bohu a svatým, zvané litanie. Podle starého římského zvyku se do oltáře vkládaly ostatky mučedníků, aby se tak znázornilo, že oběť svatých má svůj původ a sílu v oběti Ježíše Krista. Do našeho nového oltáře byly vloženy ostatky svaté Marie Goretti. Po pronesení zvláštní konsekrační modlitby s úmyslem navždy zasvětit oltář Bohu následovalo pomazání olejem křižmem. Oltář se tak stal znamením Krista, který je ustanoven Otcem za nejvyššího kněze, aby na oltáři svého těla přinesl svůj život jako obět‘ za spásu všech. Pálením kadidla na oltáři se naznačuje, že Kristova obět‘, která se na oltáři tajemně zpřítomňuje, vystupuje k Bohu jako příjemná vůně. Znázorňuje také modlitby věřících, které jako prosby a díky vystupují až k Bohu. Oltář byl přikryt plátny, vždyť je Pánovým stolem, kolem kterého se radostně scházejí věřící, aby se posilnili pokrmem, Tělem a Krví obětovaného Krista.

K datu 16. října, na které připadá zmíněné 30. výročí, je také dnem narozenin naší světice Marie Goretti. Tato dvanáctiletá dívka zemřela v roce 1902 na následky ubodání poté, co byla napadena žádostivým mladíkem. Letos jsme mohli se skupinou mladých navštívit místa, spojená s jejím životem. Dům ve vesnici Ferriére, ve kterém bydlela a byla smrtelně zraněna, je nyní přebudován na památník s kaplí. Pohřbena je v moderním kostele ve městě Nettuno, jižně od Říma, kde zemřela v nemocnici na následky zranění 6. července 1902. Je známý její výrok o vrahovi před svou smrtí: „Ano, pro lásku k Ježíši jsem mu odpustila a chci, aby se mnou byl v ráji.“ Tím, že prokázala svému vrahu Alessandrovi milosrdenství, mladík se ve vězení obrátil k Bohu, konal pokání a po zbytek života sloužil v klášteře.

S mládeží ze Slavkova u domu sv. Marie Goretti ve vesnici Ferriere di Conca, Itálie.

Sanktuárium sv. Marie Goretti v Nettunu, krypta s hrobem v oltáři.

Slavnost 16. října bude mít ráz duchovní obnovy farnosti, kterou povede náš bývalý kaplan o. Pavel Habrovec.

Program:

8.30 nedělní mše svatá s modlitbou za mladé lidi.

14.30 promluva pro celou farnost na téma Božího milosrdenství.

P. Milan Vavro