Z farní rady

Z pastorační farní rady:

Farní kavárna – nejde o podnik, ale o místo k setkání po ranní mši svaté v neděli, aby se nepostávalo před kostelem. Kdo se chce zastavit na popovídání a na kafe nebo čaj na faře (nad kaplí), může přijít od neděle 4. března. Neplatí se, vše bude formou příspěvku na režii.

Pořádání farního dne se zvažuje na neděli 24. 6. na zahradě školských sester. Program: děti školky, soutěže dětí, divadlo scénka, soutěže dospělí. Oslovit starší mládež a mladé rodiny k organizaci.

Mše sv. pro děti se přesunou od postní doby do kaple na 18 hodinu. Důvodem je více spíše negativních jevů (chodilo méně školních dětí a dospělých, snižování hranice náročnosti, prostředí tělocvičny evokuje k zábavě – vnímají ji jako tělocvičnu, židle jsou bez klekátek, obuv s návleky, teplo zvedá aktivitu dětí).

Návrh, aby mohly být mše pro mládež od 13 let v pátek. Mládež by zazpívala jednu píseň. Povzbudit ministranty, aby chodili ministrovat nejen v neděli, ale také ve všední dny.

Ve farnosti probíhá inventarizace budov, pozemků a předmětů. V letošním roce je třeba dokončit fotografování, karty předmětů a soupisy majetku farnosti. Zvláště při zhotovení fotografií a karet pomáhá stavební odbor biskupství.

Z ekonomické farní rady:

Zastavení křížové cesty na Urbánek se již vyrábí. „Boží muky“ byly schváleny na biskupství v modernějším pojetí výtvarníka z Lelekovic, Milivoje Husáka. Na jaře je bude třeba usadit na místa podél cesty ke kapli. Je třeba vykopat a vybetonovat základy. Rodiny ve farnosti by se mohly oslovit, a podílet se na vykopání základů, pomáhat při vybetonování a později se starat o okolí sezónní údržbou (odstranění náletových dřevin apod.)

Na opravu interiéru kaple sv. Urbana bude farnost žádat dotace. Bude pokračovat také sbírka.

Podlahy lavic ve farním kostele budou v období prázdnin vyměněny za nové, včetně klekátek. Potahy a čalounění sedadel budou z nové hnědé látky.

Byly zhotoveny termosnímky místností a půdy fary a mají pomoci v šetření energií a stanovení úspor v provozu fary a topení.

Proběhlo šetření na změnu dodavatele elektřiny a plynu.

Opatření proti škodám způsobeným holuby bude nad vchodem do kostela umístěna síť proti holubům. Je třeba dbát na pravidelné čištění okapových svodů od trusu, větví a listí 2 x ročně horolezcem.

Kněžské hroby nejsou v dobrém stavu. Připravit návrh vyřešení kněžského trojhrobu na hřbitově ve Slavkově včetně pamětní desky s připomínkou kněží, kteří působili ve Slavkově, zvážit zrušení 2 kněžských hrobů (P. Kyzlik a P. Deutsch) a přenesení jejich ostatků do kněžského hrobu.

Proběhlo vyčištění reliéfů v lodi kostela od prachu. oděkování mužům, kteří po 3 soboty stavěli lešení a vysávali. Při některé brigádě zvednout výše lampy, zavěšené nad presbytářem.

Architekt řeší úpravu lavic v kostele, aby se po lodi nepřenášely židle a zbylé lavice, návrh tří řad laviček vpředu.

Je třeba dořešit nástěnky. Plakáty je třeba dávat do nástěnky venku před kostelem. Zvážit přístupnost kostela během dne. Návrh rozšíření zádveří kostela za levým vchodem, kde by byl prostor krytý mříží bez skel. V kostele je „nepořádek ve věcech“ – uskladnění sochy sv. Urbana, klekátko pro svatby, máry, různé lavice. Ty nyní dostanou své místo jinde. O. Milan připomenul, že postupně dochází po náročné opravě kostela k úpravám interiéru.

Zapsal: P. Milan Vavro