Z jednání ekonomické rady farnosti Slavkov

41. schůze Ekonomické rady farnosti Slavkov proběhla online 13. dubna 2021.

Zápis z ERF Slavkov

ERF 41 – dne 13. dubna 2021 v 19:30 – 21:30 ONLINE

Přítomní:      o. Milan Vavro, o. Stanislav Pacner, Zdeněk Mlčoch, Pavel Galata, Stanislav Patera, Miroslav Šujan, Marie Bedřichová

Z poslední ERF splněno:

4007022019/01 – Slavkov, elektroinstalace na půdě kostela a osvětlení u schodiště

22102019/01 – Hodějice, oprava věže, přidělena dotace obce 45 000 Kč

22102019/03 – Lutršték, návrh, nová liturgická úprava

22102019/05 – Slavkov – úprava kněžských hrobů

Projednaná témata:

1.     ERF schvaluje výši příspěvku na diecézi – PULS dle propočtu (vypočítává se z počtu osob výdělečně činných, nájmů a pachtů), na rok 2021 činí 269 653 Kč. Poznámka: Za rok 2020 bylo zasláno dárci kolem 230 000 Kč. Farnost doplácela ze společného kolem 40 000 Kč. V červnu nebo v září proběhne rozdání pozvánek, zapojit se do PULSu.

2.     ERF schvaluje na základě souhlasu farní rady Němčany směnu obecních pozemků v Němčanech na Lutrštéku pod kapličkou a studánkou za farní pozemky ve výměře 20 m2. Obec směnu schválila, vyhotoven geometrický plán, bude následovat územní rozhodnutí a návrh na vklad.

3.     ERF schvaluje opravy Slavkov – kostel Špitálka, restaurování retabula oltáře a svatostánku a výměny okapů na okrouhlých kaplích ve výši cca 650 000 Kč, restaurování plně hrazeno z dotace, podíl farnosti na okapy 40 000 Kč z úspor Slavkova.

4.     ERF schvaluje opravy Slavkov – Špitál, odvlhčení zdiva špitálu chemickou izolací, schváleno památkáři. Náklady ve výši cca 60 000 Kč se uhradí z příjmu z nájmu prostor.

5.     ERF schvaluje opravy kněžských hrobů na hřbitově ve Slavkově, práce za 82 000 Kč obsahují pískovcové obruby hlavního hrobu, podstavce 3 křížů včetně základů a usazení, opravu a nátěr 4 litinových křížů (kříže opraveny, obruby dodány, usazení později). K tomu oprava obrub a základu hrobu P. Meixnera, cca 25 000 Kč. Úhrada ze společných úspor.

6.     ERF schvaluje na základě souhlasu farní rady Němčany pořízení liturgické úpravy Lutrštéku (oltář, ambon, sedadla, úprava dveří a sakristie, oprava hlavních dveří), cca 550 000 Kč, hrazeno z úspor Němčany.

7.     ERF schvaluje na základě souhlasu farní rady Němčany opravu kapličky pod Lutrštékem do výše nákladů 80 000 Kč z dotace obce (přidělena na rok 2021). Bude se jednat o statické zajištění základů, opravu fasády a střechy.

8.     ERF bere na vědomí na základě předběžného projednání farní rady Hodějice rekonstrukci varhan v Hodějicích, které stále vykazují konstrukční vady. Ve spolupráci s diecézním organologem hledáme řešení. Na akci přidělena dotace obce 225 000 Kč, naspořeno 130 000. ERF stanoví max. výši nákladů do 550 000 Kč s možností vnitřní farní půjčky.

9.     ERF bere na vědomí nutné opravy fary v Nížkovicích, kterou provozuje farnost Slavkov v nájmu již 12 let. Loni vyměněn kotel, nyní je potřebná statika zdiva ze dvora ve výši cca 50 000 Kč a výměnu krytiny střechy s opravou krovu ve výši cca 250 000 Kč. Naspořeno 55 000 Kč, lze čekat příjmy za pobyty. Shromažďujeme nabídky, schválení ERF až po projednání s ERF Nížkovice. Úhrada oprav bude z provozu fary Nížkovice.

10.     ERF bere na vědomí záměr stavby nové studánky na Lutrštéku, navržené výtvarníkem Milivojem Husákem. Proběhne vyhotovení projektu. Schválení bude záviset po dokončení oprav na Lutrštéku na stavu financí.

11.     ERF stanovila systém zúčtování společných položek ve farním účetnictví:

Společné výdaje budou hrazeny příspěvkem v závěru roku, výše bude stanovena procentuelně podle počtu věřících v jednotlivých obcích podle posledního sčítání:

Slavkov 72%, Němčany 13%, Hodějice 11%, Heršpice 4%.

Společné náklady/výnosy zahrnují:

– veškeré nájmy a pachty

– provozní náklady fary a pastoračního střediska – energie, opravy atd.

 – realizace společných pastoračních akcí – denaf, zájezdy, farní dny, Alfa atd.

 – hospodářský výsledek plesu

– hospodářský výsledek farních táborů

– odvod nebo příjem fondu PULS

– společné odvedené dary – Charita KD, Adopce na dálku atd.

– neidentifikované přijaté dary pokud nejsou přímo určeny farnímu/filiálnímu kostelu

– daň z nemovitostí

– úroky z účtů

Samostatné účetní středisko má provoz kanceláře děkanství a fara Nížkovice (náklady nejsou zahrnuty ve společných nákladech farnosti).

12. Velikonoční sbírky ve Slavkově budou rozděleny procentuálně mezi Slavkov a obce.

13. Zjednodušený výsledek hospodaření farnosti 2020 za jednotlivé obce představil o. Milan. Bude zveřejněn v kostelích v ohláškách a na vývěsce.

Zůstává úkol:

1.     Inventarizace – dokončena úplná revize, členové rad zkontrolují nové seznamy a provedou inventarizaci objektů.

2.     Probíhá hloubková revize elektroinstalací a hromosvodů s p. Šaňkem, některé objekty nutno uvést firmou do pořádku.

Dne 13. 4. 2021

Zapsal: P. Vavro