Zápis z pastorační rady

Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov dne 6. 12. 2010 na faře.

Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

PRF 36 – dne 6. 12. 2010 na faře

Přítomni: o. Milan, o. Petr, J. Lstibůrková, M. Lstibůrek, s. Gregorie, M. Červinková, M. Šaněk P. Hlaváček, L. Nosková,

Omluveni: J. Hrabovská, J. Tesák, J. Paleček, Z. Schneiderová.

1.     Využít slavení jubilea sv. Cyrila a Metoděje – výlet dětí do Mikulčic, pouť do Hamilton u Vyškova pro rodiny auty v neděli v květnu, připravit dětské mše na další roky k CM.

2.     Živý Betlém letos bude 25.12. o Narození Páně, začne průvodem v 15.00 od dolní části náměstí, program u chýše před radnicí na schodech. Živá zvířata (ovce) – zeptat se J. Spáčila, z Jalováku, koně pro 3 krále – Lucie Novoměstská, pastýři s ohněm – kluci a ministranti (J.Paleček), stavba ohrady a chýše – Pavel Hl. a velcí ministranti, ozvučení – M. Šaněk, sláma a kapela – M. Hrazdílek, andělé – schola a sestra Benedikta, sv. Rodina (2-3 rodiny kvůli zimě) M. Svobodová, vyzvat dospělé v dobovém kroji (např. ve vlňáku a šátku s košem). Zpěv koled, četba evangelia Lk, 2, 1-20.

3.     Prohlídka hodin 31.12., poslední léta byl velký zájem, letos bude navíc dopoledne (10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00). Dát list k zápisu mužům na hlídání.

4.     Napoleonské dny – v sobotu 4. 12. v kostele bylo 360 návštěvníků, prodány knihy za 5.000 Kč, příště 2011: dopoledne 9 – 12 jen prodejce, po 14 h navíc na hlídání.

5.     Napsat historii varhan, popisku na schránku sv. Felicia.

6.     Diskotéka mládeže – pochvala organizátorům.

7.     Roráty pro dospělé 2011 zavést ve čtvrtek v 6.00.

8.     Tábor dojednáváme na první polovinu července, zřejmě od 7. do 18. července 2010.

9.     Farní kavárna – čas pro setkání farníků, dát si kafe, čaj. První v neděli 12.12. od 14.30, s promítnutím filmu o. Milana o návštěvě papeže a pod. s přestávkou. Potom dát na web diskuzi.

10.     Vyvěsit na vánoce plakáty na ples.

11.     Vytvořit soupis úkolů, potřebných k zařízení akce (plakát, atd.)

12.     Konat sbírky na pohřbu.

13.     Noc kostelů (NK) nahlásit na BB.

•     Dotace?

•     Zeptat se Husiti, Evang.

•     Kostely Vzkříšení Páně, Špitálka (hrobka), Urbánek. Zámek navrhuje spolupráci v kapli sv. Kříže a na základech sv. Jakuba.

•     Vytvoření týmu –L. Nosková, navrženi ing. J. Matyáš, ing. Galata, členové z ERF

•     Dohodnout se na stylu – program v blocích po hodině, hlavní kostel se liší od jiných eucharistií, duchovní oslovení, adorace.

14.     Program farnosti 2011 – zkorigovat s programem Města a HM na rok 2011.

15.     Termíny schůzek PRF 6. ledna v 19.00, 14. února v 18.30, 22. března v 19.00.

Zapsal: M. Vavro

K projednání na příští PRF:

•     Noc kostelů

•     Farní kavárna

•     Program 2011