Závěr varhanického kurzu

Závěrečné zkoušky a Nešpory s předáním diplomů absolventům kurzu. (24.6.Doplněny fotografie)

Foto z nešpor 17.6.2012

Foto z kurzu 2009-2012

Foto
ze zkoušek 2012

Kurz pro chrámové varhaníky ve Slavkově u Brna

V sobotu 2. června 2012 se na kůru kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna konaly závěrečné zkoušky frekventantů tříletého kurzu pro varhaníky. Než se dostanu k samotným zkouškám, dovolte mi malou rekapitulaci.

Kurz pořádala brněnská jednota Musica sacra ve spolupráci se slavkovkým děkanstvím. Určen byl pro stávající varhaníky, začínající varhaníky a ty, kteří se chtěli varhaníky stát. Díky intenzivní propagaci a příkladné podpoře děkana Mgr. Milana Vavra se slavnostního zahájení kurzu 17. října 2009 zúčastnilo více než čtyři desítky zájemců. Kurz probíhal jednou za měsíc v sobotu (s výjimkou prázdnin).

Začínalo se modlitbou a duchovním slovem P. Jaroslava Horáka z Dambořic, poté probíhala výuka teoretických předmětů (9:00-11:00) a hry na varhany (11:00-13:00). Přednášelo se v sále farního úřadu – předseda jednoty Musica sacra PhDr. Mgr. Willi Türk vyučoval liturgiku, PhDr. Ing. Karol Frydrych úvod do gregoriánského chorálu, hudební nauku, harmonii, nauku o varhanách a dějiny katolické chrámové hudby. Teoretické předměty byly zakončeny písemným testem. Na kurzu účinkovali i dva vzácní hosté – světově uznávaný hudební historik a badatel prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (20. března 2010), který přednášel o hudbě po Tridentském koncilu, a emeritní předseda jednoty Musica sacra PhDr. Karel Cikrle (26. března 2011), jenž hovořil na téma principy a zásady výběru písní a zpěvů při liturgii. Willi Türk s účastníky taktéž nacvičoval různé liturgické zpěvy. Dvouhodinová dotace na řízení sboru byla v režii PhDr. Petra Hlaváčka.

     Pro výuku druhého vyučovacího bloku věnovaného varhanní hře byli elévové rozděleni dle hráčských dovedností do skupin k lektorům: MgA. Davidu Postráneckému, Janu Šprtovi, PhDr. Ing. Karolu Frydrychovi, PhDr. Mgr. Willi Türkovi, MDDr. Olze Frydrychové a Svatavě Barákové. Výuka prvních čtyř skupin probíhala na kůrech ve Slavkově u Brna, Křenovicích, Šaraticích a Heršpicích. Zbývající dvě skupiny měly výuku ve slavkovské kapli a v přednáškovém sále.

Hlavním cílem bylo zdokonalit techniku hry elévů a systematicky budovat repertoár jednotného kancionálu. Stranou nezůstal ani klasický repertoár varhanní literatury či výuka improvizace. Po uplynutí daného ročníku se konaly postupové zkoušky, jichž se zúčastnili i přizvaní nezávislí odborníci: prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. a MgA. Ondřej Múčka. Tak jak se měnil počet frekventantů (kurzem jich prošlo kolem šesti desítek), měnilo se i lektorské obsazení – po prvním roce odešel Jan Šprta, o rok později MDDr. Olga Frydrychová. V posledním roce posílil řady lektorů Bc. Ivo Prchal.

     Na závěrečné zkoušky se dostavilo dvacet osm elévů, z nichž dvacet ji složilo úspěšně, ti dostanou kvalifikační osvědčení kantora skupiny D, které platí ve všech diecézích ČR (viz Acta curiae episcopalis Brunensis, Brno 1996, č. 10). Kvalifikaci je možné získat i dodatečně na Základní umělecké škole se zaměřením na církevní hudbu v Brně, Smetanova 14. Účastníky zkoušela komise ve složení: prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., MgA. David Postránecký, PhDr. Karel Cikrle, PhDr. Mgr. Willi Türk, PhDr. Ing. Karol Frydrych, Bc. Ivo Prchal a Svatava Baráková.

     Dvacet kvalifikovaných varhaníků je bezesporu nemalým vkladem do regionu. Lze si jen přát, aby tento kurz byl pro ně impulzem k dalšímu, nejlépe celoživotnímu vzdělávání.

Karol Frydrych