Ze života farnosti v roce 2014

Kronika roku 2014 s událostmi a statistikou.

Kronika roku 2014

Ve Zlíně byly v Domě umění k dispozici koncertní varhany, mechanické, stáří 25 let v zachovalém stavu. Farář se vypravil 9. 1. s organologem Mučkou na prohlídku, varhany se pro velikost do Slavkova nevejdou, Zlín je později prodal na Slovensko.

Výsledek sčítání Tříkrálové sbírky byl 11. ledna rekordní, celkem 172.911 Kč a koledovalo 105 lidí: 27 vedoucích a k nim 78 králů.

Filmová pohádka Vendulka a 11 trpaslíků, kterou natočil v roce 2010 o. Milan s herci farního divadla, se dočkal premiéry 19. 1. v místním kině, sešlo se 160 diváků, hlavně rodiče s dětmi a příbuzní herců.

Přednáška Dr. Martina Ráji, historika slavkovského zámku o pozoruhodném životě Dr. Václava hraběte Kounice se uskutečnila 20. ledna na faře.

Ekumenická bohoslužba středu 22. ledna v Heršpicích na evangelické faře a 29. ledna ve Slavkově.

IX. Ples slavkovského děkanství byl v Dražovicích 15. února, hráli Ištvánci ze Šardic. Účastnilo se kolem našich 120 farníků, celkem bývá účast kolem 450 lidí z děkanství.

Biskupové vyhlašují modlitby za Ukrajinu, kde probíhají boje v Kyjevě a na Krymu.

Pro školáky jsme uspořádali DENAF – den na faře ze čtvrtka 30. ledna na pátek. Program byl naplněný aktivitami, hrou i modlitbou.

Duchovní obnovu pro mládež „Apoštol Jan“ vedl 22. února v DSR o. Milan Vavro.

Z pouti děkanství do Svaté země v roce 2011 byl promítnut 3. března film.

Farní karneval pro děti pořádala 2. 3. mládež nejmladšího spolča AVG.

V březnu se farář o. Milan zúčastnil v Olomouci setkání farářů, z jejichž farnosti jsou bohoslovci v kněžském semináři. Z naší farnosti studuje ve 4. ročníku bohoslovec Martin Šujan z Heršpic.

Duchovní obnovu pro ženy „Samařská žena“, vedl 22. 3. náš bývalý pan farář o. Stanislav Forst.

V Křesťanském magazínu uvedla 23. 3. Česká televize reportáž z filmové tvorby v naší farnosti, zejména ukázka amatérského filmu o Cyrilu a Metodějovi.

Na Velký pátek byla na faře velikonoční tvořivá dílna pro školáky na téma Křížové cesty. Maminky ze Společenství modliteb matek vyšly s dětmi na křížovou cestu na Urbánek. s úmyslem za děti celého světa.

V neděli 27. dubna se konalo v Římě Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. Papež František za přítomnosti emeritního papeže Benedikta XVI. svatořečil své předchůdce.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání začala v dubnu setkáním dětí s rodiči a katechezí o křtu.

Celovečerní film Cyril a Metoděj, natočený režisérem Petrem Nikolajevem se promítal v kině ve Slavkově. Jde o první zfilmování života našich věrozvěstů.

Benefiční koncert dětí z KMŠ Karolínky a dětí z farnosti 4. května podpořil stavbu dřevěného draka ve školní zahradě.

Po několikaměsíční přípravě bylo přijato do řad slavkovských ministrantů 9 chlapců. Stalo se tak při mši svaté po ministrantském slibu v neděli 4. května. V Němčanech začaly letos poprvé v historii ministrovat 4 děvčata a 1 chlapec. Ministrantského dne v Olomouci 10. května se účastnila také skupina našich ministrantů.

Kolem 40 školních dětí přijelo 29. 5. na Jeden den na Petrově s celodenním programem o postavách svatých, které ztvárnili zaměstnanci biskupství.

Pouť na Urbánku začala modlitbou Cesty světla v 17,00 po křížové cestě, mši sv. v 18,00 sloužil P. Martin Kohoutek. Po mši svaté byl táborák.

Ve Slavkově opravili varhanáři v květnu varhany a nad píšťaly instalovali sítě proti hmyzu, který padal do píšťal a působil rozladění.

1. června byly ve Slavkově Svatourbanské hody, mši sv. sloužil slavkovský rodák P. Oldřich Chocholáč, farář z Mikulova.

Utkání v malé kopané ŽENATÍ – SVOBODNÍ se konalo v tělocvičně ZŠ Komenského 8. června.

V rámci 6. farního dne v neděli 15. června proběhla soutěž o nejlepší pomazánku, vystoupení a dobročinný Jarmark na zakoupení draka do zahrady KMŠ, která byla slavnostně otevřena.

V sobotu 14. 6. uděloval pražský pomocný biskup Karel Herbst poprvé v historii v našem farním kostele kněžské svěcení saleziánovi Ladislavu Banďouchovi z Hrušek, který měl 22. června v rodných Hruškách před kaplí primici.

Pouť pro seniory byla 19.6. do Zlatých hor, botanické zahrady, Karlovy Studánky a Šternberku.

Děti z náboženství měly 20.6. výlet do skanzenu v Modré s ukázkami ze života Slovanů a na Velehrad.

Varhanní koncert Concentus Moraviae se konal 25. 6. ve farním kostele na téma disharmonických melodií. Vystoupila mladá norská trumpetistka Tine Thing Helseth a Petr Rajnoha, který ji doprovodil na varhany.

Děti a mládež připravili farní tábor v Rakoveckém údolí.

Farář o. Milan se účastnil ve dnech 27.-30. 6. s delegací města Slavkova cesty do Darney, kde sloužil česko-francouzskou mši sv.

V červnu zemřel ve věku 89 let bývalý slavkovský kaplan P. Ludvík TICHÝ. Ve Slavkově působil krátkou dobu před 60 lety, později působil 28 let jako děkan na poutním místě v Hlubokých Mašůvkách.

Biskup Vojtěch vyzval, aby se 28. července, v den, kdy válka před sto lety vypukla, rozezněly k uctění a připomenutí všech obětí kostelní zvony. Pobožnost za padlé s prosbou za mír se konala v rámci Iniciativy smíření 4. října.

V srpnu cestovala mládež s o. Milanem po Balkánu po stopách svatých Sedmipočetníků a o. Petr s nejmladšími po Beskydech.

V září začaly mše sv. pro děti a školáky s tématem biblické příběhy Starého zákona.

Pouť na Lutrštéku vedl v září P. Pavel Habrovec z Radostína nad Oslavou.

Občanské sdružení „Pěvecký sbor Gloria“ pozastavilo svou činnost. Ve farnosti rozvíjí svou činnost Smíšený pěvecký sbor Collegium musicale bonum pod vedením sbormistra Karola Frydrycha.

Poutníci senioři se vydali ve čtvrtek 16.10. na Hostýn a do Starého Města na prohlídku muzea slovanů a nového kostela sv. Ducha.

Pouť mužů byl 8. listopadu do Kopřivnice s prohlídkou technického muzea Tatra a do Štramberku.

V neděli 12. 10. proběhlo v celé ČR sčítání účastníků bohoslužeb.

Adorační den farnosti se konal 15. listopadu, zaměřený na modlitbu za země, ve kterých lidé trpí válkou a násilím. Adoraci vedly společenství, účast farníků byla ve Slavkově velmi malá.

Sbírka při misijní neděli byla neobvykle velká: 50.135 Kč, také sbírka na trpící křesťany vynesla 46.613 Kč.

17. listopadu 2014 jsme si připomenuli 25. výročí pádu komunismu a poděkovali Bohu i přímluvě svaté Anežky za získanou svobodu v naší zemi, především za svobodu církve a vyznávání víry.

Školské sestry a slavkovské děkanství pořádali v listopadu duchovní obnovu Apoštol Jan pro mládež, vedl o. Milan. Obnovu pro muže 29. listopadu vedl o. Jan Szkandera na téma prorok Daniel – svědek víry.

V sobotu při výročí bitvy byl kostel ve Slavkově otevřen a vyzdoben dekorací s biblickými motivy a citáty.

Pro děti i dospělé se konaly ve Slavkově v úterý ráno v 6.45 opět na roráty za účasti kolem 40 dětí. Děti si přinesly lucerničky a po mši byl na faře čaj a buchta.

Během roku probíhalo setkání KLASu s programem pro seniory, schůzky ministrantů, Farní divadlo Simsala Bim představilo v roce 2014 hru Dračí princezna a Staršidlo z Canterville.

Opravy v roce 2014

Opravy ve Slavkově:

Dokončení opravy střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem

Celkové náklady na opravu v letech 2013 – 2014 činily 1.186.609 Kč. Z toho příspěvek z programu Regenerace městské památkové zóny 784.000 Kč, příspěvek z rozpočtu města Slavkov u Brna 232.000 Kč a vlastní podíl Římskokatolické farnosti činil 170.109 Kč (z dědictví po paní Langové 120.000 Kč, z farních sbírek 50.109 Kč).Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem stála letos 136.609 Kč.

Další opravy a výdaje
Za projekt opravy statiky krovu farního kostela 17.000 Kč, oprava a ladění varhan po 6 letech a instalace sítí proti hmyzu nad píšťaly 34.500 Kč, pojistné objektů 7.800 Kč, usazení náhrobku na Špitálce 6.500 Kč, oprava mechanizmu zavírání hlavních dveří a výměna zámků 9.300 Kč, pořízení 3 stolů do sálu 14.000 Kč, další opravy 26.000 Kč (nátěr malých lavic, oprava nátěru podlah lavic, zapojení rozhlasu v lavicích, horolezci za opravy a čištění rýn od holubího trusu, oprava nosítek na sv. Urbana).

Volnočasové aktivity mládeže a dětí (táborové zařízení, nájem tělocvičny, aktivity) 28.000 Kč (město Slavkov přispělo 21.000 Kč). Provedení scénické technologie farního sálu (elektrorozvody pro osvětlení s rozvaděčem, zabudovaný projektor u stropu, zesilovací zařízení, projekční plátno, přehrávač DVD) ve výši 95.000 Kč (dotace města Slavkova 60.000 Kč).

Od roku 2013 jsme povinni ze zákona hradit stočné z dešťových vod, které se vypočítává z ročního úhrnu srážek a z plochy střech. Za Špitálku a farní kostel s farou platíme ročně kolem 20.000 Kč. Letos nám fakturovali i zpětně za rok 2013, tedy celkem 38.000 Kč. Z neziskových organizací nemusí platit stočné zoologické zahrady.

V Němčanech:

Pokračování v opravě střechy kostela Panny Marie Bolestné na Lutrštéku

V minulém roce 2013 začala, v letošním roce 2014 pokračuje a v příštím roce 2015 opravu dokončíme.

Celkové náklady na obnovu střechy budou činit cca 850.000 Kč.V letošním roce 2014 se podařilo zrealizovat práce za 405.000 Kč (ze střešního fondu ministerstva kultury 200.000 Kč, z ORP 116.000 Kč, z Obce Němčany 60.000 Kč a ze sbírek farníků 28.000 Kč).Pro příští rok zbývá provést práce v částce cca 215.000 Kč. Dále provedeno: plynování proti červotoči 14.000 Kč, oprava desek soklu 17.000 Kč, oprava a seřízení varhan 10.000 Kč. Připravujeme výrobu nového nábytku do sákristie.

Kostel sv. Antonína

Dokončení nových dveří pod věží 15.300 Kč.

V Hodějicích:

Výroba nových vstupních dveří do kostela z dotace obce Hodějice za 60.000 Kč. Ze sbírek: oprava dveří sakristie 5.000 Kč, oprava a ladění varhan po 20 letech 16.000 Kč, nová klekátka v lavicích 25.000 Kč.

V Heršpicích:

Připravujeme projekt na izolaci vlhkosti základu věže a obložení kamenným obkladem, otec Pavel Kryl připravuje dokončení poslední části liturgického vybavení kostela, zhotovení nového svatostánku. Obec Heršpice přispěla na provoz kostela – na plyn 10.000 Kč.

Charitní sbírky ve farnosti na různé účely celkem 574.951 Kč.

Tato částka obsahuje tři položky:

1. Farní sbírky odeslané na biskupství: 342.740 Kč (Haléř sv. Petra 23.245 Kč, na charitu 15.523 Kč, na bohoslovce 18.480 Kč, na misie 50.135 Kč, na pronásledované křesťany 46.613 Kč, na Televizi NOE 23.378 Kč, na potřeby diecéze 165.366 Kč).

2. Tříkrálová sbírka 2014 byla celkem 172.911 Kč (loni 155.775 Kč). Z toho ve Slavkově 113.626 Kč (loni 100.082 Kč), v Němčanech 18.647 Kč, v Hodějicích 21.189 Kč a v Heršpicích 19.449 Kč. Ve Slavkově celkem koledovalo 105 lidí: 27 vedoucích a k nim 78 králů.

3. Ženy v projektu „Koruna denně“ shromáždily 59.300 Kč na podporu projektů (na Filipíny, TV Noe, Cesta 121 pro nemocné kněze, evangelizační činnost, Lumen Christi, adopce na dálku – Nithin a Delphin, hospic Prachatice, Domov sv. Josefa Červený Kostelec, na Ukrajinu).

V tomto roce pokračuje jednání v navrácení farního majetku, hlavně polností, které jsou předmětem „restitucí“, neboli zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Stát zatím na podané výzvy neodpověděl (ačkoli to měl učinit do půl roku), biskupství proto všechny žádosti v souladu se zákonem znovu obnovilo, neboť mohlo dojít k prodlení a ztrátě nároku. Protože se jednalo o výčet původních parcelních čísel, v mnoha případech ani nevíme, o které parcely se vlastně jedná.

Z dědictví po paní Marii Langové ve výši 628.000 Kč jsme zatím pořídili:

•     doplacení oprav kaple sv. Urbana 107.000 Kč (nová okna, dláždění před kaplí, elektroinstalace, schod u oltáře)

•     podíl na opravu střechy kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce 120.000 Kč

•     pořízení nových koberců 76.000 Kč

•     odvedení desátku na pastorační aktivity diecéze 62.000 Kč

•     zbývá 263.000 Kč.

Statistika farnosti za rok 2014

Křty 41 (loni 24) z toho Sl 28, Ně 1, Ho 4, He 3, z jiné farnosti 5, z toho 33 dětí do 1 roku, 3 do 7 let, 2 do 14 let a 3 dospělí. Katechumené: 3 (Sl 1, He 1, z jiných farností 1). Biřmování 3 dospělí při křtu. Sňatky 18 (loni 22) ze Sl 7, Ně 2, Ho 1, He 1, z jiných farností 7. První sv. přijímání 16 (Sl 10, Ho 5, He 1). Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000. Svátost nemocných 153 (Sl 70, Ně 34, Ho 29, He 14, ostatní 6), z toho udělené jednotlivě 40, společně 113. Pohřby 44, z toho Sl 29, Ně 4, Ho 6, He 4, z jiné farnosti 1, z toho na hřbitov 16 a kremací 28. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 15 ze 44. Přijetí do církve 1. Vyučování náboženství 110 (Sl 63, Ně 12, Ho 17, He 8, z jiných obcí 10). Školní žáky učí 2 sestry, 2 katechetky a farář v 10 skupinách (7 na faře, 2 v ZŠ Ně, 1 v ZŠ Ho). Společenství – 3 skupiny mládeže (25), 10 skupin dospělých (80). Seminaristé – 1 z He. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 11. Přehled sbírek ve farnosti bude v dalším čísle Urbánku.