Žehnání kříže a podpisy listin do báně v Němčanech

V neděli 26.4.2009 byl požehnán kovový kříž a báň na věž kostela sv. Antonína v Němčanech. Stalo se to v závěru mše svaté kolem 10,30 h. Po přečtení listiny farářem ji podepsal a orazítkoval starosta Němčan Martin Krátký a farář P. Milan Vavro. Na listiny se podepsali také farníci.

Další foto v galerii.

Pamětní listina,

sepsaná při příležitosti opravy kostela sv. Antonína v Němčanech,

Léta Páně 2009

     V roce 2009 stojí v čele Svaté Církve Římské nástupce svatého apoštola Petra papež Benedikt XVI, metropolitou moravským a arcibiskupem olomouckým je Mons. Jan Graubner, sídelním biskupem brněnským je Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, jeho pomocným biskupem je Mons. ThDr. Petr Esterka, děkanem slavkovského děkanství a slavkovským farářem je P. Mgr. Milan Vavro, farním vikářem ve Slavkově je Doc. P. Petr Mareček.

     Prezidentem České republiky je Václav Klaus, hejtmanem Jihomoravského kraje Michal Hašek, starostou obce Němčany Martin Krátký.

     V báni věže, která byla poškozena střelbou, nebyla nalezena žádná zpráva. Proto jsme pořídili tento zápis a podepsali jej, aby byl s přiloženými dokumenty ze současného života farnosti a obce Němčany vložen ve schránce do nové báně věže.

     Bohoslužby v Němčanech bývají v kostele sv. Antonína v neděli v 9,45 h a ve středu (mimo prázdnin) bývá mše sv. pro děti v 18,00 h (v létě v 18,30h). Každou první neděli v měsíci od května do října bývají mše sv. na Lutrštéku. Kostelnickou službu vykonává Jan Formánek, varhaníkem je Oldřich Svoboda, ministrantů je 14 ve věku od 6 do 21 let. Při sčítání v r. 2004 bylo v Němčanech 725 obyvatel, 462 věřících, z toho 437 katolíků (tj. 60% z obyvatel), na nedělní mši sv. 131 osob (tj. 18,1 % z obyvatel). V roce 2009 má obec 266 domů s 731 obyvateli, na mši sv. bylo 121 osob.

     V obci je devítičlenné zastupitelstvo (6 ODS, 2 KDU-ČSL, 1 KSČM), Tělovýchovná jednota Němčany a Svaz dobrovolných hasičů Němčany. Připravuje se velká oprava školy, ve které jsou dvě třídy prvního stupně a stavba nové ulice od silnice do Slavkova.

     Po roce 1989 bylo možno opravit generálně všechny farní objekty: farní kostel Vzkříšení Páně (1995 – 2007), slavkovská fara (1999 – 2003), filiální kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce (2003 – 2007), filiální kostel P. Marie Bolestné na Lutrštéku (fasáda opravena 1992, interiér 2003), filiální kostel sv. Matouše v Heršpicích (přestavěn 1999 – 2000, vysvěcen 2. 9. 2000) a filiální kostel sv. Bartoloměje v Hodějicích (2002). Filiální kostel sv. Antonína v Němčanech je posledním, který se dočkal celkové opravy. Oprava interiéru v roce 2008 obsahovala odvlhčení podlah a zdiva, omítky, výmalbu, dlažbu, elektroinstalaci, plynové a teplovodní rozvody, dubová okna a dveře, přípojku vody, přístavbu zpovědní místnosti, vystavění oltářů, restaurování oltáře a nové lavice. V roce 2009 následovala oprava věže s novými žaluziemi a bání, oprava části fasády s nátěrem žlutobílou barvou. Celkové náklady na opravy za tyto dva roky byly téměř dva miliony korun. Na financování se podíleli farníci (530.000,- Kč), mimořádné dary (200.000,- Kč), Obec Němčany (300.000,- Kč), prostředky „okresu“ Slavkov (474.000,- Kč) a Jihomoravský kraj (130.000,-Kč). Dluh u farnosti zůstává 358.000,- Kč. Přesný popis oprav a cen je na další listině.

     V této době, kdy píšeme tento zápis, věřících ubývá. Lidé se mají lépe, než kdy jindy a žít podle evangelia se stává obtížnějším. Sice se nám daří mnohé kostely opravit, ale zvláště dětí, mladých a rodin v nich ubývá. Nevíme, kdy bude tato schránka otevřena. Prosíme Pána Ježíše, aby nás posvětil a uschopnil předat víru dalším pokolením. Svými podpisy, které budou uloženy ve výšce pod křížem, vyjadřujeme s veršem evangelia touhu patřit Kristu: „Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích“ (srv. L 10,20).

V Němčanech, o 3. neděli velikonoční, dne 26. dubna 2009

Podepsáni:

P. Milan Vavro, farář                                   Martin Krátký, starosta

Oprava kostela sv. Antonína v Němčanech 2008-2009

Od května 2008 probíhaly práce na generální opravě interiéru. V první fázi bouracích prací pomohli výrazně farníci (muži, hoši, ale i ženy a dívky) a zdarma odpracovali několik set hodin při vystěhování inventáře, osekání omítek, odstranění dlažby, výkopu 50 cm zeminy, navážení štěrků a betonu. Při těchto pracech bylo zjištěno, že původní kostelík sv. Antonína byl založen v roce 1676 a nacházel se pouze v zadní části (než se kostel rozšiřuje k bočnímu vchodu) ve velikosti asi 5 x 5 metrů. V průběhu provádění sanace zdiva bylo po částečném odstranění vnitřních omítek a podlahy dokumentováno kamenné zdivo původního objektu na kamenných základech o délce 443 cm. Základové zdivo tohoto objektu je položeno níže zhruba o cca 10 -15 cm proti základům nynějšího objektu. K tomuto zdivu byla na západní straně přistavěna věž. Kostel byl přestavěn v roce 1731 na půdorysu kříže s velmi krátkým příčným ramenem. Později, patrně před rokem 1872, byl kostel rozšířen o presbytář. V roce 1872 byla přistavěna sakristie. Po roce 1918 rozšířena hudební kruchta a v 60. letech 20. století byl upraven další přístavbou přístup na věž. V roce 2008, byla uskutečněna poslední, již sedmá přístavba zpovědní místnosti při severní stěně věže.

Po provedení odvětrávacího kanálu kolem zdiva a nasypání vrstvy štěrku byl proveden podkladní beton. Dále upraveno vedení elektroinstalace, plynovodu a položeno potrubí nového etážového topení s plynovým kotlem v sakristii. Podařilo se zavést do sakristie vodovod. Zastaralá kovová okna byla vyměněna za nová, dubová v provedení euro. Omítky jsou sanační, proti vlhkosti. U věže přistavěna místnost pro zpovídání. Oltářní menzy byly vystavěny nově z pálených cihel a omítnuty, později budou opatřeny barevným mramorováním. V říjnu byl kostel vydlážděn novou dlažbou z egyptského vápence béžové barvy (původně betonová dlaždice černošedé šachovnice). Na závěr kostel vymalován ve dvou tónech okrové barvy Keim. Korpus hlavního oltáře byl také zrestaurován v dvoubarevném provedení mramorování (modré a hnědočervené). Do vánoc byly instalovány nové lavice, nábytek sakristie a dveře do zpovědnice. Po sedmiměsíční generální opravě interiéru byl 23. 11. 2008 o slavnosti Ježíše Krista Krále slavnostně otevřen kostel sv. Antonína v Němčanech. Mši sv. v 9,45 h sloužil P. Pavel Kryl, který se podílel na architektonickém řešení oprav a na úpravě liturgického prostoru.

V roce 2009 se od února pokračovalo na opravě věže a části fasády u věže. Omítky na věži jsou zcela nové, na fasádě proti vlhkosti. Přístavba byla opatřena novým krovem a krytinou bobrovkou, včetně oplechování a okapů. Nově omítnuty prostory ve věži a do oken pořízeny nové dubové žaluzie. Plechová krytina jehlanu věže byla očištěna a nově natřena hnědou barvou. Báň na věži je nová z měděného plechu, pozlacena plátkovým zlatem (původní byla prostřílená). Kříž zůstává původní kovový, nově natřený černou barvou. Fasáda kostela je v barvě žluté (římsy a pilastry) a bílé (plochy). Při průzkumu byla zjištěna původní okrová skořicová barva fasády. Vyroben nový ambon v podobě sloupu s korintskou hlavicí. V roce 2010 plánujeme dokončení fasády směrem k presbytáři, odvlhčovací výkop kolem kostela a nové vstupní dveře.

Na opravách se podíleli: přípravné práce a výkopy němčanští farníci, technický dozor – pastorační asistent děkanství Ludmila Lokajová z Letonic, zednické práce Jan Pospíšil z Letonic a Josef Julínek z Němčan, topení a vodoinstalace Josef Rozehnal z Němčan, dubová okna Jan Pavézka z Křižanovic, tesařské práce p. Drápal z Pozořic, klempířské práce Libor Urbánek z Brna, elektroinstalaci a rozhlas Antonín Lhotský z Blažovic, dlažbu Kamenictví Komárek z Letovic, štukování oltářů p. Zbořil ml. a st. z Letonic, nový ambon J. Dočekal z Němčan, restaurování oltáře Pavel Kučera, zlacení oltáře, ambonu a báně Ladislav Kučera z Brna, nové lavice, všechny dubové dveře a nábytek sakristie Miloš Jindřich z Němčan, výmalba Josef Glatz z Dražovic, oprava fasády věže firma Zdeňka Miroše – Rekonstruktiva Hodonín.