Seznam aktivit farnosti

Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00

Kurz Alfa – dle oznámení

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00

Vyučování náboženství žáků ZŠ

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře

Skautky Světlušky každý pátek od 16.00 na faře

Setkávání maminek s dětmi, každý čtvrtek 8.30-10.30 na faře

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Setkání seniorů v pondělí jednou za 14 dní v 18.00 na faře

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, dle ohlášení v úterý v měsíci, 19.30 fara

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

 

Další aktivity:

Návštěvy nemocných

Mše sv. v penzionu v 8.00

Obnova pro dívky DSR

Duchovní obnova pro ženy

Víkendová příprava dětí

Ekumenická bohoslužba

Mše sv. na zahájení školního roku

První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek

Svatého Valentýna, mše sv. pro zamilované

Křížové cesty v postní době

Kající bohoslužba místo křížové cesty

První svaté přijímání, Slavkov

Svatodušní novéna

Svatodušní vigilie

Večer chval

Obnova pro ženy

 

Křížová cesta Urbánek

Lurdská pouť na Lutrštéku

Pouť na Lutrštéku

Slavkovské hody

Adorační den farnosti

Rorátní mše svaté pro děti

 

Biblické soutěže Bible a my

Pro děti od 4. třídy víkendy na faře v Nížkovicích

Ministrantský florbalový turnaj Telnice

Dívčí olympiáda Telnice

Ministrantská olympiáda Telnice

Koncert vánoce kostel

Vánoční pásmo dětí KMŠ

Tříkrálový koncert

Kurz Alfa Dům Svaté Rodiny.

Tříkrálová sbírka

Cestopisné promítání – pondělí

Přednášky tématické – pondělí

Divadelní kavárna

KLAS – vlastní program

Ples děkanství

Karneval pro děti

Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do úklidu Slavkova

Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně

Žehnání aut

Žehnání zahrad, luk a polí, Slavkov

Pěší pouť farnosti do Žarošic

Noc kostelů

Svatourbanská pouť na Urbánek

Slavnost Božího Těla s průvodem

Výlet dětí z náboženství

Zájezd děkanství

Farní den

Farní tábor

Misijní jarmark

Setkání varhaníků děkanství

Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova

Betlémské světlo

Návštěvy Betléma a hodiny